WTC BASFIETSERS 

Privacy verklaring

Privacy verklaring WTC Basfietsers VZW

WTC Basfietsers hecht veel waarde aan de privacy en de bescherming van de persoonsgegevens van zijn leden. In deze verklaring willen we heldere en duidelijke informatie geven over hoe wij als club omgaan met het bewaren en verwerken van je persoonsgegevens.

Algemeen

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met deze data.

Onze club houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( AVG, ook gekend als GDPR ).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval :

  • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • Verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan ander partijen, tenzij deze nodig zijn voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt.
  • Op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent persoonsgegevens, je hierop attent willen maken en deze willen respecteren.

Als club zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hieromtrent kan je contact opnemen via mail op privacy@wtcbasfietsers.be

Welke gegevens worden verwerkt ?

We kunnen de volgende gegevens vragen, opslaan, verzamelen en verwerken :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, email
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door de overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer

Wie verwerkt deze gegevens ?

De gegevens worden verwerkt door :

 • De bestuursleden van de vereniging
 • Vrijwilligers van de vereniging
 • De overkoepelende organisatie : Vlaamse Wielrijdersbond (VWB)
 • Verwerkers aangeduid door de Vlaams Wielrijdersbond
 • Verzekeraar
 • Pech bijstand
 • Medische Commissie VWB
 • Gespecialiseerde reisorganisaties

Verstrekking van de gegevens aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
We geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers ( andere partijen ) dan diegene waarmee we een verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen ( verwerkers ) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder geven wij de verstrekte gegevens niet door aan derden tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is , zoals bv. in het kader van een gerechtelijk onderzoek.
Tevens kunnen we persoonsgegevens delen met derden indien je ons hiervoor je toestemming geeft.
Deze toestemming kan ten alle tijden ingetrokken worden , zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan .
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen

We verwerken alleen de persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

WTC Basfietsers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met name tot de beëindiging van je lidmaatschap. 

Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking :

 • Alle personen die namens de WTC Basfietsers van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding ervan.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technisch incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en deze zijn een punt op elke bestuursvergadering.
 • De medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van de persoonsgegevens.

Rechten omtrent persoonsgegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van je persoonsgegevens die wij ontvangen hebben en verzameld zijn in onze ledenlijst !
Via hogervermeld emailadres kun je ons hiervoor contacteren.
Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan)
door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij.
Wij kunnen vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan de voornoemde verzoeken. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen, door middel van een email gericht aan privacy@wtcbasfietsers.be 

Wijziging privacyverklaring

WTC Basfietsers kan de verklaring mits aangepaste aankondiging steeds wijzigen. Oude versies worden steeds bewaard in ons archief.
Deze werd opgesteld op 01/08/2018